Rychlý kontakt:
235 300 360

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEHLED O VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÉ V RÁMCI TZV. INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašim osobním údajům je poskytována v souladu s právy, které vám zaručuje právní řád České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“).

Tímto dokumentem vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky, a zejména s odkazem na čl. 13 GDPR a následující, informujeme o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování, a to včetně přehledu vašich práv.Správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost:

AUTOCENTRUM NOBLESSA

Pavel ŠKUBNÍK
se sídlem: Krupská 1752/18, 100 00 PRAHA 10
IČO: 716 50768

Kontaktní údaje:
Unhošťská 100, 16100 PRAHA 6
tel.: +420 235 300 360
e-mail: info@autocentrumnoblessa.cz
(dále jen „Společnost“ nebo „my“);

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je především uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a Společností. Pokud např. chcete využít naše služby, aniž bychom s vámi uzavřeli písemnou smlouvu, jedná se rovněž o zpracování vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy nebo jde o postup před uzavřením smlouvy. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem plnění smlouvy nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že takovou smlouvu nelze uzavřít a nebudeme schopni vám tak poskytnout služby, které požadujete. Ke zpracování vašich osobních údajů nás tedy opravňuje smlouva a její plnění, popřípadě postup před uzavřením smlouvy.

Osobní údaje, které nám poskytnete nad rámec požadovaných údajů k uzavření/plnění smlouvy, nebudou zpracovávány, pokud k tomu nebudeme mít jiný právní titul, např. váš souhlas.

Pokud bude našim oprávněním pro zpracování vašich údajů vámi udělený souhlas, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje jsme dále oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro případy, kdy by došlo k jakékoliv reklamaci poskytnutých služeb.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které se na nás dle účinných zákonů České republiky vztahují. Účelem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností, zejména evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

Pokud bychom vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, budeme vás o této skutečnosti informovat.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a kde je získáváme?

Vaše údaje získáváme především přímo od vás, nebo z veřejně dostupných rejstříků. Všechny údaje, které nám poskytnete nebo je získáváme z jiných zdrojů, zpracováváme za dodržování všech možných technických a bezpečnostních opatření, které zaručí maximální možnou míru ochrany vašim osobním údajům.

Údaje, které o vás zpracováváme, se liší zejména tím, jakou službu vám poskytujeme a co je právním důvodem, který nás opravňuje vaše údaje zpracovávat. Jedná se zejména o:

jméno a příjmení;
adresu;
kontaktní údaje (e-mailová adresa/telefon);
platební údaje;
údaje o vozidle, včetně údajů o pojišťovně vozidla;
vyplněný protokol o zápisu o dopravní nehodě;
podpis;
jiné údaje, pokud jsou nezbytné pro vyřízení pojistné události s pojišťovnou;
cookies technického charakteru, které zabezpečují fungování a provoz našich webových stránek;
Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?
Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem:

splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a, či uzavřete, ať ve formě písemné či ústní;
plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;
ochrany našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, vymáhání a ochrana našich práv);
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany vašich práv a vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR.

V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti.

Jedná se o tyto kategorie příjemců, kterým můžeme poskytnout vaše osobní údaje:

Úplný seznam příjemců vašich osobních údajů je k dispozici na vyžádání v provozovně Společnosti na adrese Unhošťská 100, 161 00 Praha 6 (dále jen „Provozovna“).

V zákonem stanovených případech jsme také povinni některé vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci.

Kromě výše uvedených informací vztahujících se k vašim osobním údajům, vám pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování poskytujeme tyto informace:
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, pokud k tomu budeme prokazatelně oprávněni na základě některého z právních titulů.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací poskytnutého plnění či uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní a archivační povinnosti), budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, zejména následující práva:

Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány žádnými automatickými systémy, které by vás jakkoliv profilovaly a vyhodnocovaly.

Byla ustanovena funkce tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů?

GDPR nám vzhledem k nízkému riziku ohrožení vašich osobních údajů neukládá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů tak v naší Společnosti nenajdete.

Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění, je vám k dispozici na internetových stránkách dokument SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI O INFORMACÍCH A PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je vám k dispozici rovněž v Provozovně, případně vám jej zašleme elektronicky na vaši e-mailovou adresu, pokud o to zažádáte.

Můžete se na nás také obrátit s žádostmi či dotazy, osobně na naší provozovně v ulici Unhošťská 100, 16100 PRAHA 6 nebo písemně na adrese našeho sídla Krupská 175/18 10000 Praha 10; nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@autocentrumnoblessa.cz, případně telefonicky na čísle 235 300 360.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší totožnosti. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůžeme vám takové informace sdělit.